Box ghi âm điện thoại 4 line Tansonic T5U4

(chưa VAT)

Box ghi âm điện thoại 4 line Tansonic T5U4 (Tansonic 4 kênh)

Box ghi âm 4 kênh
– Ghi âm điện thoại và ghi âm âm thanh
(Kết nối 8 thiết bị trên 1 PC, chạy mọi Window)

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage